IAM (Identity & Acces Management)

Er ontstaan steeds meer relaties tussen organisaties waarbij geen hiërarchische of organisatorische leiding/management is en waarbij het wel noodzakelijk is om (stukken) informatie te delen, om te kunnen komen tot het gezamenlijke doel of resultaat. Voorbeelden hiervan zijn Veiligheidshuizen, Gezondheidsorganisaties, hulpverleningsinstanties, Verzekeringskantoren, Crisisteams etc.

Om tot een effectief eindresultaat/proces te komen wordt vaak voor een dergelijk samenwerkingsverband een keteninformatiseringsproces opgezet. Bij een keteninformatiseringsproces worden processen óver organisaties heen geïntegreerd. Informatie delen binnen deze keten én toch ook dezelfde (persoons-)gegevens goed beschermen, kan alleen door binnen de keten en de processen, op efficiënte wijze inrichten van Identity & Access Management (IAM).

IAM heeft betrekking op het zekerheid verkrijgen omrent de identificatie, bevoegdheden en toegangsbeheer van de gebruikers van een informatieproces.

Om in een samenwerkingsverband gebaseerd op ketenintegratie efficiënt te kunnen werken als gebruiker, wordt vaak gebruik gemaakt van Single Sign-on (SSO). Dit is een mechanisme waardoor een gebruiker slechts één maal hoeft in te loggen om vervolgens meerdere systemen en applicaties te kunnen gebruiken.

12secure-U en IAM

12secure-U heeft experts in dienst die al jarenlange ervaring hebben opgedaan met Ketenintegratie, SSO en IAM. Door het begeleiden en participeren in projecten hierover is gedegen kennis opgebouwd en zijn we in staat om u en uw organisatie goed te adviseren ten aanzien het opzetten, organiseren en inrichten van uw Identity- en Accesmanagement (IAM). 

12secure-U kan u helpen op het gebied van autorisatiebeheer, ook wel Identity en Access Management (IAM) genoemd zijn bijvoorbeeld:

·       Heeft uw organisatie steeds meer behoefte aan Single Sign-on (SSO)?

·       Hoe kunnen toegangsrechten worden gebruikt en gekoppeld aan bevoegdheden?

·       Hoe om te gaan met groepsaccounts?

·       Het belang van uitrollen en beheren van accounts

·       Voldoen aan huidige beveiligingseisen en wetgeving

·       Behoefte aan ontdubbelen (dubbele accounts)

·       Belang van Naamgevingsconventie

·       Federatie*/samenwerking komt dikwijls voor?

·       Wilt u aantoonbaar maken voor uw klanten en/of de Accountant dat informatie adequaat is beveiligd en afgeschermd zodat er geen onbevoegd gebruik van gegevens kan worden gemaakt en inzage mogelijk is?

·       Vragen of advies nodig over het opstellen van een plan voor het organiseren en inrichten van Identity- en Accesmanagement?


* Federatie is een mechanisme dat door toepassing van verschillende protocollen (zoals bijvoorbeeld SAML**) het identiteitsbeheer kan overdragen aan een derde partij. 
** SAML (Security Assertion Markup Language) is een standaard voor het uitwisselen van authenticatie- en autorisatiegegevens tussen domeinen.

Opbellen
E-mail
Info